فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی

نام و نام خانوادگی

تلفن

آدرس

نام محصول مورد شکایت

محل خرید محصول

تاریخ تولید و انقضاء مندرج بر روی محصول

محصول مورد شکایت جهت ارائه به آزمایشگاه تحویل داده شده است؟
بلهخیر

ارجاع

اعلام نتیجه به مشتری

نتیجه بررسی مشکل و رفع نواقص

نام پیگیری کننده

ساعت

تاریخ

سامانه ی پیامک 10008188

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security