شیر

شیر بطری کم چرب

ترکیبات: شیر تازه  پاستوریزه با 1% چربی نوع ظرف : بطری پلی اتیلن به انضمام سیل ...
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security