شیر

شیر بطری کم چرب

ترکیبات: شیر تازه  پاستوریزه با 1% چربی نوع ظرف : بطری پلی اتیلن به انضمام سیل ...
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →