آغاز اجرای قرارداد تولید دوازده میلیون عدد شیر لیوانی جهت تغذیه مدارس استان قم

آغاز اجرای قرارداد تولید دوازده میلیون عدد شیر لیوانی جهت تغذیه مدارس استان قم

پیرو قرارداد منعقد سازمان آموزش و پرورش استان قم با شرکت کشت و صنعت شریف آباد تولید دوازده میلیون عدد شیر لیوانی جهت تغذیه مدارس استان قم آغاز گردید.

نظر به اهمیت استفاده از شیر صنعتی با کیفیت در تغذیه دانش آموزان و اعلام برتری شرکت کشت و صنعت شریف آباد در مناقصه آموزش و پرورش این استان، مقدمات اجرای این قرارداد انجام گردید و کار تولید و توزیع شیر مدارس از صبح روز شنبه ۱۵ آذرماه آغاز شد.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security