تاریخچه شیر

تاریخچه شیر

بررسی ها نشان داده اهلی کردن دام هایی ماننده گاو و گوسفند و بز یکی از مراحل مهم در تاریخ زندگی  وادامه  حیات انسان روی کره خاکی بوده است. این اتفاق توانست انسان را در مناطقی که از نظر کشاورزی و دامپروری مناسب بودند ساکن و پایه های تمدن وزندگی اجتماعی را پی ریزی کند، محققین، اهلی کردن دامها به وسیله انسان را در حدود۶۰۰۰سال قبل تخمین می زنند و از همان زمان نیز استفاده از شیر برای مصارف انسانی شروع شده است.

بنابر آنچه بیان شد شیر اولین ماده غذایی حاصل از نگهداری دام بوده که وارد چرخه غذایی انسان شده است. امروزه با گذشت سالیان بسیار طولانی، این فرآورده گوارا جای بیشتری را در سفره غذایی انسان باز کرده و همچنان مطلوبیت خود را بعنوان یک ماده سالم و مغذی و گوارا حفظ کرده است.

شیر تنها غذای نوزادان پستانداران در هنگام تولد میباشد، ترکیبات شیر متناسب با ویژگی های هر جاندار متفاوت است شیر تولید شده در ۷ تا ۱۰ روز اول دوره شیردهی ترکیبی ایمنی ساز (Antibody) بوده و نوزاد دام را در ابتدای زندگی در حالی که سیستم های دفاعی بدنش هنوز فعال نشده در برابر بیماری ها مقاوم می سازد. در بین شیر دام های مختلف شیر گاو از نظر ترکیب به شیر انسان نزدیکتر است.

تعریف شیر

کنگره بین المللی شیر در سال ۱۹۸۳ شیر را  چنین تعریف کرده است ، شیر محصول ترشح پستانی از یک یا چند دوشش است که نه چیزی به آن اضافه و نه چیزی از آن کم شده باشد .

کلمه شیر به تنهائی به شیر گاو اطلاق می شود زیرا ۸۰ درصد شیری که در جهان تجارت مورد استفاده قرار می گیرد شیر گاو است . در مورد شیر سایر پستانداران نام حیوان باید همراه شیر ذکر شود مثل شیر گوسفند یا شیر گاومیش .

مقایسه ترکیبات اصلی شیر گاو و انسان در ۱۰۰گرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   آب       پروتئین        چربی        مواد قندی       املاح          ویتامین ها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسان          ۸۷           ۲/۱            ۸/۳                 ۷              ۲/۰              کمتر از۱

گاو               ۸۷           ۳/۳            ۲/۳               ۸/۴             ۸/۰              کمتر از۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security